Přihlásit se
Vystěhování
Václav Kulhánek
 7.4.2018
Rád bych se vás zeptal na právní aspekty ohledně vystěhování z pronajímaného bytu. Od srpna roku 2014 jsme s bývalou přítelkyní žili v bytě, který vlastní ona (zakoupili ji ho rodiče). Ona pracovala ve stejném městě, já od té doby dojíždím cca 50 km do zaměstnání. Na začátku roku 2017 jsme začali rekonstruovat nový byt (opět ji ho zakoupili rodiče) ve městě, kde bychom v podstatě oba pracovali. Během rekonstrukce jsme se rozešli. Rekonstrukci jsme samozřejmě měli platit oba dva dohromady, nakonec k tomu nedošlo a dokončila ji již sama. S přítelkyní jsme byli spolu necelých 8 let. Já tedy zůstal v původním bytě, z kterého dodnes dojíždím do zaměstnání. Zároveň jsem situaci ihned vyřešil tak, že jsem si díky hypotéce zakoupil byt v místě mého zaměstnání, který se toho času staví a k dokončení by měl být cca na jaře 2017 (květen). Ústně a pomocí elektronické komunikace jsme se tedy s bývalou přítelkyní dohodli, že ji budu platit nájemné 7000 Kč měsíčně do doby, než se budu moci přestěhovat do mého nového bytu. Nyní se bohužel po jistých slovních rozepřích stalo to, že mě žádá, abych se vystěhoval do konce září. Můj dotaz tedy zní - má na toto právo? Nebo mám já právo v tomto bytě zůstat tak, jak jsme se dohodli? Popřípadě jakou výpovědní ("vystěhovací") lhůtu musím ze zákona dodržet? Písemnou formu výpovědi mně zatím nepředala. Má ona eventuálně právo na mé násilné vystěhování?

 
PoradnaVystěhování
pronajmynemovitosti.cz
 8.4.2018
Dobrý den Václave, ačkoliv obecně platí, že smlouva o nájmu by měla mít písemnou formu, pronajímatel nemůže pro nedostatek formy namítat neplatnost smlouvy o nájmu a de facto je tedy přípustná i konkludentní či ústní dohoda o nájmu, prokážete-li, že k ní skutečně došlo. V případě, že existuje elektronická komunikace mezi vámi a bývalou přítelkyní a případně i doklady o placení nájemného, by nemělo být prokázání dohody o nájmu příliš problematické. Takže pokud nebude jasné, na jakou dobu byl nájem sjednán, bude se mít za to, že byl sjednán na dobu neurčitou. I v ostatním se bude nájemní vztah řídit zejména zákonnými ustanoveními o nájmu bytu (nebude-li patrná jiná konkludentní dohoda stran). Podle zákona platí, že nájem sjednaný na dobu neurčitou lze vypovědět ze strany nájemce kdykoliv, a to s tříměsíční výpovědní dobou, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Ze strany pronajímatele lze pak nájem vypovědět v každém případě jen ze zákonných důvodů jako je například zásadní porušování povinností nájemce, zejména neplacením nájemného, a podobně. Výpověď navíc musí mít písemnou formu a musí obsahovat výpovědní důvod a poučení o právu vznést proti ní námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. V opačném případě je neplatná. Návrh na přezkoumání platnosti výpovědi je nutné podat k soudu do dvou měsíců ode dne doručení písemné výpovědi. V opačném případě bude výpověď považována za platnou. Až do doby než soud rozhodne o platnosti či neplatnosti výpovědi byt nemusíte opouštět. I pokud by snad výpověď byla platná, bývalá partnerka vás nemůže bez dalšího vystěhovat svépomocí. Nejprve by musela podat tzv. žalobu na vyklizení k soudu a počkat až vám soud případně uloží povinnost byt opustit. Teprve pokud byste poté byt dobrovolně neopustil, by se mohla obrátit na soudního exekutora, aby vystěhování provedl. Možností obrany máte tedy relativně hodně a až do doby, než o nich bude rozhodnuto soudem, se vystěhovat nemusíte (ale samozřejmě musíte za dobu obývání bytu platit nájemné a náklady na plnění spojená s užíváním bytu). 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.