Přihlásit se
Povinnosti pronajímatele vůči nájemníkovi
Jáchym Hrubý
 23.2.2018
Dobrý den, jsem již trošku zoufalý... Před cca 2 lety jsme si pronajali s přítelkyní RD. Jednou nám domácí oznámil, že se budou v celém domě měnit okna za plastová, což nás dost omezovalo jako rodinu se dvěma dětmi, a na nájmu nebyla žádná sleva. Po čase proběhla další rekonstrukce, a to střechy, kdy jsme byli opět omezeni. Další rekonstrukce proběhla na balkoně, a tudíž se nedal pořádně užívat a doteď není hotov. Než jsme se nastěhovali, provedli jsme např. se svolením domácího výměnu slabého jističe za silnější – platili jsme my, stejně jako přetažení odpadu a elektřiny do větší místnosti vodu. Nájem jsme platili vždy dříve než v určený termín, na to si pronajímatel zvykl rychle, a pak nás urgoval a po změně zaměstnání a po tvrdém vyjednávání jsme se dohodli na 30. dni každého měsíce. Bohužel se 2 x, 3 x stalo díky zaměstnavateli, že jsem místo nájmu, který činní 14 000 Kč, zaplatil 10 000 Kč, pak 12 000 Kč s tím, že dalšího měsíce 10. dne jsem vše dorovnal. Teď nastala situace, kdy jsem nedostal žádnou výplatu, poprosil jsem domácího, zda počká cca na 10. den dalšího měsíce, kdy vše dorovnám, a ať nájem uhradí z kauce 15 000 Kč, která byla složena při pronajmutí RD. Jelikož 10. byla neděle a z mé další práce chodí peníze složenkou, třináctého ještě nedorazily. Domácí mi volal, jak to vypadá, a ať to do konce týdne dorovnám, že ho tlačí čas a z kauce nelze peníze vzít! Čekal jsem, že když jsme po jeho rekonstrukcích, kdy jsme mu vyšli dosti vstříc, a sleva na nájemné žádná, že když je první problém, vyjde nám také vstříc, ale asi velký omyl. Měl nám tedy domácí po jeho rekonstrukcích poskytnou slevu na nájemném, protože nás omezoval?

 
PoradnaPovinnosti pronajímatele vůči nájemníkovi
pronajmynemovitosti.cz
 24.2.2018
Dobrý den Jáchyme, obecně platí, že nájemce je povinen strpět úpravy nemovitosti jen za předpokladu, že jsou naplněny dvě kumulativní podmínky: nedojde ke snížení hodnoty bydlení a lze je provést bez většího nepohodlí pro nájemce. V ostatních případech musí nájemce poskytnout s opravami souhlas. O snížení hodnoty by se jednalo, pokud by se po ukončení oprav v domě objektivně bydlelo hůř než před jejich provedením, přičemž v daném případě lze mít za to, že tato podmínka nebyla splněna. Tato podmínka se totiž týká rovněž příslušenství domu, tedy pokud byl dům pronajatý včetně zahrady a následkem rekonstrukce se zahrada stala neobyvatelnou, nelze mít daný předpoklad za naplněný. Co se týká nutnosti provést změny bez většího nepohodlí pro nájemce, obecně se má za to, že pokud nebylo nutné během rekonstrukce dům opustit, nebylo bez dalšího intenzity většího nepohodlí nájemce dosaženo. V konkrétním případě s přihlédnutím ke všem okolnostem je samozřejmě možné, že by soud došel k závěru, že se o větší nepohodlí jednalo i přesto, že dům byl během rekonstrukce obyvatelný, ale z dodaných informací nelze k takovémuto jednoznačnému závěru dospět. Pokud tedy dojdeme k závěru, že nejméně první z uvedených podmínek nebyla dodržena, a pronajímatel tak nebyl oprávněn k rekonstrukcím přistoupit bez souhlasu nájemce a nájemci v důsledku tohoto chování pronajímatele vznikla újma, je nájemce oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby a rovněž žádat nahrazení jemu vzniklé újmy, případně je také oprávněn požadovat pro vady nájmu přiměřenou slevu z nájemného, jak je vysvětleno v druhé části dotazu. Výjimkou ze shora uvedeného by pak byla situace, kdy rekonstrukce byla zcela nezbytná k zachování věci (například, pokud do domu zatékalo skrz balkon). I v takovém případě však musí pronajímatel rekonstrukci provést v přiměřené době a jen s obvyklou mírou nepohodlí pro nájemce, přičemž pokud by tomu tak nebylo, nájemce je také oprávněn uplatňovat práva z vad nájmu, jak je uvedeno v části druhé tohoto dotazu. Nicméně Jak bylo uvedeno v části první této odpovědi, nájemce může v určitých případech uplatňovat práva z vad nájmu, které mohou spočívat v neoprávněné rekonstrukci předmětu nájmu bez souhlasu nájemce (pročež je nájemce omezen v užívání předmětu nájmu) nebo alespoň v nepřiměřeně dlouhém trvání rekonstrukce, byl-li souhlas nájemcem dán nebo nebylo-li souhlasu třeba. Slevu z nájmu může nájemce požadovat jen v souvislosti s vadami, které oznámil (jakoukoliv formou, ale prokazatelně) pronajímateli a které nebyly ze strany pronajímatele v přiměřené době odstraněny. U nenahlášených vad nájmu právo na slevu nevzniká. Výše slevy se obvykle určí tak, že nájemce neplatí nájemné nebo jeho poměrnou část za dny, kdy byt nebyl způsobilý k užívání. Nebude-li přitom náprava sjednána ani ve druhé přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté ze strany nájemce, má nájemce právo nájem opět vypovědět bez výpovědní doby, avšak jen za předpokladu, že se jedná o vadu závažnou a o delší prodlení při jejím odstraňování. Pokud jste vady dříve neoznámil, doporučujeme tak učinit alespoň nyní ohledně vad a problémů, které přetrvávají a požadovat slevu z nájemného alespoň pro tyto přetrvávající vady nájmu. Závěrem si vás dovoluji upozornit na skutečnost, že v případě, že nezaplatíte nájemné a náklady na služby za dobu alespoň dvou měsíců, dopouštíte se tím porušení své povinnosti, což může vést k výpovědi ze strany pronajímatele (při delším prodlení s placením nájemného pak dokonce k výpovědi bez výpovědní doby). 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.