Přihlásit se
Výměna kotle v obecním domě
Zbyněk Novotný
 13.2.2018
Jak v souladu s příslušnými právními normami provést výměnu plynového kotle v nájemním bytě, jehož vlastníkem je obec. Při pravidelné roční kontrole mi technik sdělil, že z bezpečnostních a také z provozních důvodů nedoporučuje pro příští topnou sezonu současný kotel používat. Chtěl bych si nechat namontovat jiný kotel bez bojleru. Ten je ovšem dražší. Jsem ochotný rozdíl doplatit. Nevím, zda je to možné v souladu s příslušnou legislativou. Na obecním úřadě mi podali informaci, které moc nedůvěřuji.

 
PoradnaVýměna kotle
pronajmynemovitosti.cz
 14.2.2018
Dobrý večer Zbyňku ze zákona plyne, že pronajímatel je povinen udržovat po dobu trvání nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání, což odpovídá stavu způsobilému k nastěhování. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Pokud zjistí nájemce v bytě vadu nebo poškození, které je třeba bez prodlení odstranit, má vůči pronajímateli informační povinnost sdělit mu tuto skutečnost. Jedná-li se o jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí to pronajímateli bez zbytečného odkladu. Pronajímatel je povinen odstranit vadu nebo poškození v přiměřené lhůtě poté, co mu to nájemce oznámil. Pokud vadu nebo poškození pronajímatel v přiměřené lhůtě neodstraní, má nájemce právo vadu nebo poškození odstranit sám a žádat na pronajímateli náhradu odůvodněných nákladů, případně slevu z nájemného, pokud se nejedná o vadu, která není podstatná. K tomu, abyste měl právo na náhradu odůvodněných nákladů, je nutné předem splnit informační povinnost. Co spadá pod termíny běžná údržba a drobné opravy definuje nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné úpravy související s užíváním bytu. Podle tohoto nařízení se za drobnou opravu považují opravy vymezené v § 4 nařízení, v němž výměna kotle není uvedena. A dále opravy, které § 4 neupravuje, ale nepřesáhnou rozpočet 1000,- Kč na jednu opravu. Výměna kotle je nákladná údržba, která nespadá dle tohoto nařízení do pojmu drobná oprava a běžná údržba, ke které byste jako nájemce byl povinen. Výměnu kotle by měl hradit pronajímatel. Co se týká konkrétního typu kotle, záleží na dohodě s pronajímatelem, který on bude ochoten uhradit. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.