Přihlásit se
Opravy v domě
Marie
 8.2.2018
Moji rodiče bydlí v bytě, který je v domě soukromých majitelů. Mají smlouvu na dobu neurčitou. Majitelé domu za nimi dnes přišli s tím, že se v patře, kde bydlí, budou dělat podlahy a že potřebují, aby se do konce června vystěhovali. Mají právo to v tomto případě žádat? A nemusí poskytnout náhodou náhradní byt? Rodiče jsou v důchodovém věku, nemají kam jít a sehnat za tak krátkou dobu byt jistě nebude snadné.

 
PoradnaOpravy v domě
pronajmynemovitosti.cz
 8.2.2018
Především uvádím, že jelikož neznám znění nájemní smlouvy, kterou mají uzavřenou vaši rodiče s majiteli domu, budu ve své odpovědi vycházet toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že pronajímatel je oprávněn činit změny (opravy) bytu pouze se souhlasem nájemce. Výjimku z tohoto principu tvoří např. případ, kdy změna domu nebo bytu nesníží hodnotu bydlení a lze ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce. Při posuzování, zda úprava bytu představuje pro nájemce větší nepohodlí, je nutné vycházet zejména ze skutečnosti, zda je či není nutné předmětný byt vyklidit. Z Vámi popisované situace vyplývá, že daný případ nebude patrně možné pod takovou výjimku podřadit a pronajímatel je tedy povinen vyžádat si souhlas Vašich rodičů se změnou bytu. Vaši rodiče přitom nejsou povinni tento souhlas poskytnout.I kdyby si pronajímatel souhlas Vašich rodičů se změnou a s vyklizením bytu vyžádal a ti mu jej udělili, je povinen Vaše rodiče informovat o potřebě vyklizení bytu nejméně tři měsíce předem. V případě krátkodobého vyklizení (do jednoho týdne) je pak pronajímatel povinen vyzvat nájemce k vyklizení alespoň deset dní předem. Pronajímatel je zároveň povinen se zavázat k náhradě účelných nákladů s vyklizením spojených a rovněž je povinen poskytnout vašim rodičům na tyto náklady zálohu. K účelně vynaloženým nákladům se pak řadí např. stěhovací náklady nebo nájemné v náhradním bytě, které si nájemce po dobu provádění úprav zajistí. Pronajímatel ale není ze zákona povinen sám vyhledat pro nájemce náhradní bydlení. Doporučuji, aby vaši rodiče upozornili pronajímatele na skutečnost, že není oprávněn provádět takové změny bytu bez jejich souhlasu a případně požadovali, aby jim byla stanovena zákonná lhůta k vyklizení bytu a poskytnuta náhrada nákladů spojených s vyklizením. Pokud nebude možné se s pronajímatelem dohodnout na postupu v této věci, mohou se Vaši rodiče svých práv domáhat soudní cestou. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.