Přihlásit se
výpověď z podnájmu družstevního bytu
Anna MB
 17.2.2013
Mám uzavřenou podnájemní smlouvu s nájemcem na družstevní byt, ale nájemce chce smlouvu ukončit bez udání důvodů. Lze to? Děkuji Anna Mladá Boleslav

 
Poradnavýpověď z podnájmu družstevního bytu
pronajmy nemovitosti
 17.2.2013
Smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu a musím být uzavřena pouze s písemným souhlasem pronajímatele (nájemce). Nebylo-li dohodnuto jinak, platí, že podnájem lze vypovědět bez uvedení důvodů ve lhůtě podle § 710. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi, pokud není dále stanoveno jinak. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.